The perfect life!

I have always wanted to live a simple and a healthy good life, filled whit love. But I knew when I was little that I have to go deep, before I could have it. I have to explore uncomfortable things inside me and ask me questions, why?

I never wanted to fear fear, but when I was little I did. But now I embrace fear as a part of life, but I never let fear take over anymore!

Instead, I fill my life with passion, passion for everything I do and breathe for, and it makes my heart feel so good!

I avoid to feel stress, I avoid to let in the wrong energy, I avoid everything that I don’t need in my life. Because I can! I’m the one who decide how I live my life! 

And I love my life that I have created. So the long journey I have behind me, has result in a very happy, healthy and joyful Annika.

Nothing is impossible! 

xoxo, Annika

Jag har alltid velat leva ett enkelt och hälsosamt gott liv, fylld med kärlek. Men jag visste när jag var liten att jag måste gå djupt innan jag kunde få det. Jag måste utforska obehagliga saker inuti mig och fråga mig frågor, varför?

Jag ville aldrig frukta rädsla, men när jag var liten gjorde jag det. Men nu omfamnar jag rädsla som en del av livet, men jag låter aldrig rädsla ta över längre!

I stället fyller jag mitt liv med passion, passion för allting jag gör och andas för, och det får mitt hjärta att må så bra!

Jag undviker att känna stress, jag undviker att släppa in fel energier, jag undviker allt som jag inte behöver i mitt liv. Eftersom jag kan! Jag är den som bestämmer hur jag lever mitt liv.

Och jag älskar mitt liv som jag har skapat. Så den långa resan jag har bakom mig, har resulterat i en mycket glad, hälsosam och lekfull Annika.

Inget är omöjligt!

Kram Annika

My Easter Egg from my kids!

In my ”Easter Egg” from the kids, I got a pair of high waist split trousers with a matching strap tank top from Missguided.

It’s a unbelievably gorgeous and luxurious set and it fit my body perfectly.

I feel sexy, I feel beautiful and I feel great!

xoxo, Annika

I mitt ”Påskägg” från barnen fick jag ett par högmidjade splitben byxor med en matchande top tank från Missguided. 

Det är ett otroligt vackert och lyxigt set som passar min kropp perfekt.

Jag känner mig sexig, jag känner mig vacker och jag mår bra!

Kram Annika

 

My new velvet curtains!

Aww…I just love my new velvet curtains in my living room, they are so so beautiful! The curtains are in a luxurious heavy falling velvet with a beautiful luster that gives the room a soft feel. I chose the color beige and it became so beautiful to the walls!

The color scale in the living room will be different shades of beige, brown, gold and some silver!

I just love love it!!

xoxo, Annika

Ohh… jag bara älskar mina nya sammet gardiner i mitt vardagsrum, de är så så vackra! Gardinerna är i en lyxig tung fallande sammet med en vacker glans som ger rummet en mjuk känsla. Jag valde färgen beige och det blev så vackert mot väggarna!

Färgskalan i vardagsrummet kommer gå i olika nyanser av beige, brunt, guld och lite silver!

Jag bara älskar älska det!!

Kram Annika

Happy Easter!

Easter I think is so cozy with all the fine colors, daffodils, Easter eggs, the incredibly good food and it’s spring in the air! And now Easter witches flies away to the ”Blåkulla”, the children get easter eggs filled with candie and all the good food starts to be served.

I really enjoy every day in life, because it’s so incredibly beautiful. No matter what season, what day, what time it’s, I can’t describe with words how lucky I feel and how in love I’m in life!

And with those words I wish you all an incredibly wonderful and joyful Easter!

xoxo, Annika

Påsken tycker jag är så mysig med alla fina färger, påskliljor, påskägg, den otroligt goda maten och så är det vår i luften! Och nu flyger påsk kärringarna iväg till ”Blåkulla”, barnen får påskägg fyllda med godis och all den goda maten börjar serveras. 

Jag njuter verkligen av varje dag i livet, för det är så otroligt vackert. Spelar ingen roll vilken årstid det är, vilken dag, vilken tid det är, så kan jag inte med ord beskriva hur lycklig jag känner mig och hur kär jag är i livet!

Och med de orden önskar jag er alla en otroligt underbar och glädjerik påsk!

Kram Annika

Nature at it’s best!

Right now it’s so cold here in Sweden and it’s really chaos on the roads because of the snow. But it’s so beautiful when the snow covers everything like a fluffy white blanket. And watching snowfall is absolutely Amazing. 

But one thing is for sure, my dog Bebban really love the snow!

xoxo, Annika

Just nu är det så kallt här i Sverige och det är verkligen kaos på vägarna på grund av snön. Men det är så vackert när snön täcker allt som en fluffig vit filt. Och titta på snöfall är helt fantastiskt.

Men en sak är säkert, min hund Bebban verkligen älskar snön!

Kram Annika

I actually can choose my thoughts!

I have always had so many thoughts about how I actually can choose my thoughts. As in my case, I could have chosen to be jealous of all the healthy, beautiful, smart and cool friends I had. Because I was very sick, I was not beautiful, I was not smart and I was definitely not cool!

But instead, I painted a sun in my heart that shines everyday! And that sun gave me my inner joy and strength so that I could fight every day and finally recover. And when I think about how I’ve been thinking, I understand what incredible cleverness I possess. And on top of that, it has given me my inner and outer beauty! And in fact, I’m very cool, because it’s cool that I’ve changed my whole life with my positive thoughts!

But what I love most with me, is my inner happiness, the happiness of living and just being Annika!

xoxo, Annika

(I have coconut oil in my hair..hehe)(Jag har kokosolja i mitt hår..hehe)

Jag har alltid haft så många tankar om hur jag faktiskt kan välja mina tankar. Som i mitt fall så kunde jag ha valt att vara avundsjuk på alla friska, vackra, smarta och coola vänner jag hade. För jag var väldigt sjuk, jag var inte vacker, jag var inte smart och jag var definitivt inte cool!

Men istället så målade jag en sol i mitt hjärta som lyser varje dag! Och den solen gav mig min inre glädje och styrka, så att jag kunde kämpa varje dag och slutligen bli frisk. Och när jag tänker på hur jag har tänkt, så förstår jag vilken otroligt smarthet jag besitter. Och på köpet har det gett mig min inre och yttre skönhet! Och faktiskt så är jag väldigt cool, för visst är det coolt att jag har ändra hela min livs situation med mina positiva tankar!

Men det jag älskar mest med mig är min inre lycka, lyckan över att få leva och bara vara Annika! 

Kram Annika

I’m driven by love!

We are born with love and it’s so easy to love life when you are a child. Because when you feel really loved you don’t go the violence errands. So, my conviction is that if everyone should keep the thoughts of love forever, no violence would exist.

I love the road I walk through my life, the road that is wonderful to follow. Where the wind blows in my face and I listen to the voice from my heart. I looked for the rose along the way and find the door of the promised land – just believe in love!

xoxo, Annika

Vi föds med kärlek och det är så lätt att älska livet när man är barn. För när man känner sig genuint älskad går man inte våldets ärende. Så, min övertygelse är att om alla skulle behålla kärlekens tankar hela livet ut, så skulle inget våld existera.

Jag älskar vägen som jag går genom mitt liv, vägen som är underbar att följa. Där vinden blåser i mitt ansikte och jag lyssnar på rösten från mitt hjärta. Jag letade efter rosen längs vägen och hittade dörren till det lovade landet – bara tro på kärleken!

Kram Annika

Happy Friday!

For me, every day is equally exciting and upliftings. Although Fridays have an extra special and cosy feeling in themselves. And this Friday is more brilliant than ever and I feel so alive!

It’s a wonderful feeling to experience life here and now!

xoxo, AnnikaFör mig så är varje dag lika spännande och upplyftande. Men fredagar har nog en extra speciell och mysig känsla i sig själv. Och denna fredag är mer strålande än någonsin och jag känner mig så levande!

Det är en underbar känsla att uppleva livet här och nu!

Kram Annika

 

Working from home!

Preparing for an important meeting that we have on Friday. Much to think about when it comes to quantity, layout and price. We will meet in a hotel at the airport, so a nice lunch is also booked, which we are really looking forward to.

Life is really a wonderful trip!

xoxo, Annika

Förbereder för ett viktiga möte som vi har imorgon fredag. Mycket att tänka på när det kommer till kvantitet, layout och pris. Vi kommer att träffas på ett hotell på flygplatsen, så en trevlig lunch är också inbokad, som vi verkligen ser fram emot.

Livet är verkligen en underbar resa!

Kram Annika

Love and Happiness!

Stockholm’s beautiful and Sweden’s largest wedding fair in Älvsjö really delivered romance and beauty. And here you could find everything for your future wedding. 

You could so clearly feel the couple’s energies of love and happiness. And that’s exactly what our beautiful earth needs!

xoxo, Annika

Stockholms vackra och Sveriges största bröllopsmässa i Älvsjö levererade verkligen romantik och skönhet. Och här kunde du hitta allt för ditt framtida bröllop.

Man kunde så tydligt känna parets energier av kärlek och lycka. Och det är precis vad vår vackra jord behöver!

Kram Annika