Making cute faces!

An adorable mystery.

They look so beautiful, sweet, loving, happy and adorable in every way. But even if they look so innocent they are very playful.

And when I say no to them, they look at me with incredibly small sweet innocent eyes and they slightly twist their heads. But I’m pretty sure that they do that on purpose, just because they know how sweet they are!

They know that you do not chew on shoes…

xoxo, Annika

Ett förtjusande mysterium.

De ser så vackra, söta, kärleksfulla, glada och bedårande ut på alla sätt och vis. Men även om de ser så oskyldiga ut är de väldigt busiga.

Och när jag säger nej till dem, så tittar de på mig med otroligt små söta oskyldiga ögon och de lägger huvudet på sned. Men jag är ganska säker på att de gör det med avsikt, bara för att de vet hur söta de är!

De vet att man inte tuggar på skor…

Kram Annika

How to achieve a perfect morning!

Designing your own morning.

Rising early, having routines and structures and surrounding myself with as much positivity. It really makes me achieve ”live my best life” every days. I focus on the importance of sleep, skin care, self care, food and how everything is interconnected.

I like to get up at 6:30, it’s always my favourite time. And the first success for me is to start a day with a smile, It makes me feel amazing.

I drink one glass of lemon water. It makes me alkaline.

I do an 11 -minute workout first thing in the morning. Feels so nice to get the body started.

For breakfast, I eat as healthy as I can, but I do love a cup of coffee.

Take a shower, get ready.

Get to work.

That’s what my perfect morning looks like. But it’s more important to find what actually works for you and run with it. Try new things, some things might not work but others will, and work out a routine, a mindset and a way of life that helps you live your best life as often as possible.

xoxo, Annika

Designa din egen morgon.

Stiga upp tidigt, ha rutiner och strukturer och omger mig själv med så mycket positivitet. Det får mig verkligen att uppnå ”lever mitt bästa liv” varje dag. Jag fokuserar på vikten av sömn, hudvård, självomsorg, mat och hur allt är sammankopplat.

Jag gillar att gå upp vid 6:30, det är alltid min favorit tid. Och den första framgången för mig är att börja en dag med ett leende, det får mig att känna mig fantastisk.

Jag dricker ett glas citronvatten. Det gör mig alkalisk.

På morgonen kör jag en 11-minuters träning. Känns så skönt att få igång kroppen.

Till frukost äter jag så nyttigt som möjligt, men jag älskar en kopp kaffe.

Tar en dusch, gör mig iordning.

Börjar jobba.

Det är så som min perfekta morgon ser ut. Men det är viktigt att hitta vad som verkligen fungerar för dig och köra på det. Prova nya saker, vissa saker kanske inte fungerar, men andra kommer, och utarbeta en rutin, ett tankesätt och ett sätt att leva som hjälper dig att leva ditt bästa liv så ofta som möjligt.

Kram Annika

Every day can be a fresh start!

 To create a life you love and that loves you back.

I have always been a lover of fresh starts, whether its a new day, a Monday morning or Friday night. I live for the opportunities life never stops presenting us with to change and grow. 

The beauty of fresh starts is that only you make the rules, so they can be as big and wild or small and powerful as you wish. And I embrace each day as a new start, a new adventure and I see everything with big curious eyes.

xoxo, Annika

Att skapa ett liv du älskar och det älskar dig tillbaka.

Jag har alltid varit en älskare av färsk nystart, oavsett om det är en ny dag, en måndagsmorgon eller fredagskväll. Jag lever för de möjligheter som livet aldrig slutar presentera oss för att förändras och växa.

Skönheten i nyastart är att du bara gör reglerna, så de kan vara lika stora och vilda eller små och kraftfulla som du vill. Och jag omfamnar varje dag som en ny start, ett nytt äventyr och jag ser allt med stora nyfikna ögon.

Kram Annika

My relationship to m​yself!

I’m in charge of my life.

I have always put a lot of energy into my relationship with myself. And I treat myself with love, respect, and compassion. The real work of learning to love myself was learning to see who I truly am and accepting it all. And I’m a woman who loves to live – no matter what!

So I am absolutely sure that the thoughts that I have daily reflect on me. And I want a brilliant and a strong light around me so I feel amazing – and some clothes of course..hehe

Honestly, I believe that you can create your dream life by thinking positively and taking care of yourself. But the best thing is to take small children’s steps to reflect on who you really are and what you want with life. While doing so, you create your life, a life that you control, and it’s a wonderful feeling!

xoxo, Annika

Jag har ansvaret för mitt liv.

Jag har alltid lagt mycket energi i mitt förhållande till mig själv. Och jag behandlar mig själv med kärlek, respekt och medkänsla. Det verkliga arbetet med att lära mig att älska mig, var att lära mig att se vem jag verkligen är och accepterar allt. Och jag är en kvinna som älskar att leva – oavsett vad!

Så jag är helt säker på att de tankar jag dagligen har, reflekterar på mig. Och jag vill ha ett briljant och starkt ljus runt mig så jag känner mig fantastisk – och naturligtvis några kläder…hehe

Ärligt talat tror jag att du kan skapa ditt drömliv genom att tänka positivt och ta hand om dig själv. Men det bästa är att ta små barns steg för att reflektera över vem du verkligen är och vad du vill ha ut av livet. Medan du gör det skapar du ditt liv, ett liv du kontrollerar, och det är en underbar känsla!

Kram Annika

I’m my own boss!

I just have to get the word out.

As an entrepreneur, my personal life and business life are interconnected. And to believe in myself, others will, too. To say who I’m and what I do is important! And I hope that anything I think or do will be of interest to my readers and followers.

I know so much about the meaning of, how to think right, eat right, and listening to the heart. And for me, it’s a must to wake up every morning whit a genuine smile, it instantly creates the right vibes in my heart!

I have so much to say to you guys, but I will do it in the most simple way – just like life is – simple!

xoxo, Annika

Jag måste bara få ut ordet.

Som entreprenör är mitt personliga liv och affärsliv sammankopplade. Och att tro på mig själv, då kommer andra göra det också. Att säga vem jag är och vad jag gör är viktigt! Och jag hoppas att allt jag tänker eller gör kommer att vara av intresse för mina läsare och följare.

Jag vet så mycket om meningen med, hur man tänker rätt, äter rätt och lyssnar på hjärtat. Och för mig är det ett måste att vakna varje morgon med ett äkta leende, det skapar omedelbart rätt vibbar i mitt hjärta!

Jag har så mycket att säga till er, men jag ska göra det på det mest enklaste sättet – precis som livet är – enkelt!

Kram Annika

What to buy this summer!

My usual love of flirty, femininity continues.

I have really fallen in love with puff sleeves with the light chiffons. The fabric, chiffon, is so beautiful because it gives a transparent appearance. So the small white top is a must in my summer wardrobe. Something I also love is a front blouse with square neck and a long-sleeved Bardot top – so elegant.

I just love clothes and to switch it up again tomorrow, making every day, night and everything in-between gives me so much joy and happiness!

xoxo, Annika

Min vanliga kärlek till flirtig, femininitet fortsätter.

Jag har verkligen blivit kär i puffärmar i de lätta chiffonerna. Tyget, chiffong, är så vackert eftersom det ger ett öppet utseende. Så den lilla vita toppen är ett måste i min sommar garderob. Något jag också älskar är en främre blus med fyrkantig hals och en långärmad bardot top – så elegant.

Jag bara älskar kläder och byta igen imorgon, göra det varje dag, natt och allt däremellan ger mig så mycket glädje och lycka!

Kram Annika

What cuteness looks like!

I look at two sweet, fluffy dogs and they are so cute!

Immediately I change my tone and talk so sweetly with them while I lie down on the floor. It’s no accident that every ”cuteness cue” is intrinsically tied to human babies and puppies. I just want to kiss and cuddle with them when I get the chance.

Besides dogs and babies, there is one more thing that makes me change the tone, want to cuddle and kiss him. But he is not as hairy as the dogs, he is tall, has two legs and arms, can talk and he is so handsome – my man … hehe

xoxo, Annika

Jag tittar på två söta, fluffiga hundar och de är så söta!

Omedelbart byter jag min tonläge och pratar så sött med dem medans jag ligger på golvet. Det är ingen slump att varje ”söthet söt” i grunden är knuten till mänskliga bebisar och valpar. Jag vill bara pussa och gosa med dem när jag får chansen.

Förutom hundar och spädbarn finns det en sak till som gör att jag ändrar tonen, vill gosa och kyssa honom. Men han är inte lika hårig som hundarna, han är lång, har två ben och armar, kan prata och han är så snygg – min man … hehe

Kram Annika

Night work!

No sleep but it’s worth it!

Let me introduce Chanel and Vincent, they are 8 weeks old Yorkshire Terriers and siblings. Chanel is a little smaller than her brother Vincent, but she is as forward, loving and tough as him.

They love to awaken thier mother Nathalie (my daughter) at night, by biting her in the ear or pulling her in her hair. They play for a while and then fall asleep on Nathalie’s shoulder. After two hours, they start over and want to play again. So it probably takes a while before they get into our routines – but it’s worth it.

It’s really a pure clown cottage here at home because they are so funny little dogs. We all are completely in love and happy.

xoxo, Annika

Vincent

Chanel

Ingen sömn men det är det värt!

Låt mig presentera Chanel och Vincent, de är 8 veckor gamla Yorkshireterrier och syskon. Chanel är lite mindre än sin bror Vincent, men hon är lika framåt, kärleksfull och tuff som honom.

De älskar att väcka deras mor Nathalie (min dotter) om nätterna, genom att nafsa henne i örat eller dra henne i håret. De leker en stund för att sedan somna om på Nathalies axel. Efter två timmar så börjar de om och vill leka igen. Så det tar nog ett tag innan de kommer in i våra rutiner – men det är det värt.

Det är verkligen en ren clownstuga här hemma eftersom de är så roliga små hundar. Vi är alla helt förälskade och lyckliga.

Kram Annika

One of a Kind!

We’re all a gorgeous blend of styles.

Every time my children are with me, I feel such a pride! Understanding my children’s unique personalities speaks love. So my five children’s personality should be focused and embraced. It’s good for them to have their unique threads, but it is also wise for me as a parent to help steer their strings.

So, I listen, observe and guide them but at the same time they must follow their own heart, not mine! And it’s so awesome that my five children have so different personalities – I just love it!

But something they have in common is that they are very polite and pleasant to other people! And of course it’s my credit that I have brought up such good children…hehe

xoxo, Annika

Nature reserve Sendörren.
We were completely wrong dressed but we wanted to visit Sendörren anyway. It was cold, sunny and incredibly beautiful. I love this place and I have so many beautiful memories from here.

Vi var helt fel klädd, men vi ville ändå besöka Stendörren. Det var kallt, soligt och otroligt vackert. Jag älskar denna plats och jag har så många vackra minnen härifrån.
My son Oliver and I.

Vi är alla en underbar blandning av stilar.

Varje gång mina barn är med mig, känner jag mig så stolt! Att förstå mina barns unika personligheter talar kärlek. Så mina fem barns personlighet bör fokuseras och omfamnas. Det är bra för dem att ha sina unika trådar, men det är också klokt för mig som förälder att hjälpa till att styra deras strängar.

Så, jag lyssnar, observerar och guidar dem men samtidigt så måste de följa sitt egna hjärta, inte mitt! Och det är så häftigt att mina fem barn har så olika personligheter – jag bara älskar det!

Men något de har gemensamt är att de är väldigt artiga och trevliga mot andra människor! Och naturligtvis är det min förtjänst att jag har uppfostrat sådana fina barn…hehe

Kram Annika

Life organisation!

For me, love is an attitude, a way of life.

Unconditional love is long-term not short-sighted. Unconditional love does not mean happy fuzzy all the time. Because work is as much a part of life as my family and friends. So, I balance all these things every day and that makes me happy.

So planning my day, as well as feeling an unconditional love every day, is the most important balance in my life!

xoxo, Annika

My Beautiful girl.

För mig är kärlek en attityd, en livsstil.

Ovillkorlig kärlek är långsiktigt inte kortsiktig. Ovillkorlig kärlek betyder inte hela tiden glatt. Eftersom arbete är lika mycket del av livet som familj och vänner. Så jag balanserar alla dessa saker varje dag och det gör mig glad.

Så att planerar min dag, likaså känna en villkorslös kärlek varje dag, är den viktigaste balansen i mitt liv!

Kram Annika