Success story!

It’s all about passion, experience and a love for hair.

If you’re looking for vegan shampoo and conditioner I can highly recommend, Maria Nila Head & Hair heal shampoo. I’ve been using it for 2 weeks now and I can already see a difference. And I just love this products that are good for your hair and also good for the planet!

Here is some information about the shampoo: Anti-inflammatory and hair growth stimulating shampoo. Piroctone Olamine and natural Aloe Vera extract treat and prevent dandruff and scalp problems. Vitamin E, Apigenin and amino acids stimulate the hair follicles, resulting in increased hair production. Oleanolic Acid prevents hair loss.

I bought my products from, Bangerhead, since they have fast deliveries and free shipping: Bangerhead

xoxo, Annika

Det hela handlar om passion, erfarenhet och en kärlek till hår.

Om du letar efter vegansk schampo och balsam kan jag starkt rekommendera, Maria Nila Head & Hair heal schampo. Jag har använt det i 2 veckor nu och jag kan redan se en skillnad. Älskar dessa produkter som är bra för ditt hår och också bra för planeten!

Här kommer lite information om shampot: Antiinflammatoriskt och hårväxtstimulerande schampo. Piroctone Olamine och naturligt Aloe Vera-extrakt behandlar och förebygger mjäll och hårbottenproblem. Vitamin E, Apigenin och aminosyror stimulerar hårsäckarna vilket ger ökad hårproduktion. Oleanolic Acid motverkar håravfall.

Jag köpte mina produkter från, Bangerhead, då de har snabba leveranser och fri frakt: Bangerhead

Kram Annika

It’s all about quality of life!

Cannot wait until I can sit out on the balcony again.

My apartment has two balconies so I have more sun than I expect to have in the city. One of them has sun in the morning until lunch and the other from afternoon to late evening. It’s so perfect and I just love them both!

This year I will buy French furniture for the front balcony. I want two black cafe chairs and a black cafe table entirely made of metal. Then I want to decorate it with flowers, lanterns, pillows and plaids

Longing to be able to sit on the balcony with a cup of coffee in the sunshine and just enjoy my morning coffee. It’s quality of life!

xoxo, Annika

Kan inte vänta tills jag kan sitta ute på balkongen igen.

Min lägenhet har två balkonger, så jag har mer sol än vad jag förväntar mig att ha i staden. En av dem har sol på morgonen till lunch och den andra från eftermiddag till sen kväll. Det är så perfekt och jag bara älskar dem båda!

Detta år kommer jag att köpa franska möbler till den främre balkongen. Jag vill ha två svarta caféstolar och ett svart cafébord helt av metall. Sedan vill jag dekorera den med blommor, lyktor, kuddar och plädar.

Längtar att kunna sitta på balkongen med en kopp kaffe i solskenet och bara njuta av mitt morgonkaffe.

Kram Annika

To feel even better!

To challenge myself.

Can I feel better even though I feel good? It’s a thought I have every day. Because, if I continue to boost my thoughts with strength, positivity and joy. Then I truly believe that I can reach indescribable heights of happiness.

So, how do I feel good – to feel even better?

Nr. 1 Some of my clothes are powerful, some are fun, some are sexy and so on. And I have notice that my clothing and outfit choices actually affect my personality, mood and my emotions. They make me feel ”I feel better” too.

Nr. 2 The food I eat also makes me happy. If I eat healthily, the body feels great, but even if I eat junk food and really enjoy it, the body feels great as well.

Nr. 3 I love to be awake but I also love to sleep, so it also makes me feel balanced and really enjoy it.

Nr. 4 I love to walk in the woods and swim. It makes my body feel strong and young. And the feeling I get from using my muscles is indescribable.

Nr. 5 The happiness feeling that boosts my entire system is that I love to laugh, talk and experience life.

Nr. 6 To make love is so important for both the body and the soul. It gives your system a wonderful mixture of endorphins and hormones. It makes me wanna sing…hehe

I really think it’s a good thing to do, to challenge myself! And as a person, I have always been like this. I like to challenge my own brain and I often laugh at myself – which is a good thing to do – to laugh!

xoxo, Annika

Att utmana mig själv.

Kan jag må bättre trots att jag mår bra? Det är en tanke jag har varje dag. Om jag fortsätter att boosta mina tankar med styrka, positivitet och glädje. Då tror jag verkligen att jag kan nå obeskrivliga lyckohöjder.

Så, hur får jag att må bra – till att må ännu bättre?

Nr. 1 Några av mina kläder är kraftfulla, vissa är roliga, vissa är sexiga och så vidare. Och jag märker att mina kläder och outfit val verkligen påverkar min personlighet, humör och mina känslor. De får mig att känna ”jag mår bättre” också.

Nr. 2 Den mat jag äter gör mig också glad. Om jag äter hälsosamt känns kroppen bra, men även om jag äter skräpmat och verkligen njuter av det, känns kroppen också bra.

Nr. 3 Jag älskar att vara vaken men jag älskar också att sova, så det gör mig också balanserad och gillar verkligen det.

Nr. 4 Jag älskar att gå i skogen och simma. Det får min kropp att känna sig stark och ung. Och känslan jag får av att använda mina muskler är obeskrivlig.

Nr. 5 Den lyckliga känslan som boostar hela mitt system är att jag älskar att skratta, prata och uppleva livet.

Nr. 6 Att älska är så viktigt för både kropp och själ. Det ger ditt system en underbar blandning av endorfiner och hormoner. Det gör att jag vill sjunga … hehe

Jag tycker verkligen att det är en bra sak att göra, att utmana mig själv! Och som person har jag alltid varit så här. Jag gillar att utmana min egen hjärna och jag skrattar ofta åt mig själv – vilket är en bra sak att göra – att skratta!

Kram Annika

Making cute faces!

An adorable mystery.

They look so beautiful, sweet, loving, happy and adorable in every way. But even if they look so innocent they are very playful.

And when I say no to them, they look at me with incredibly small sweet innocent eyes and they slightly twist their heads. But I’m pretty sure that they do that on purpose, just because they know how sweet they are!

They know that you do not chew on shoes…

xoxo, Annika

Ett förtjusande mysterium.

De ser så vackra, söta, kärleksfulla, glada och bedårande ut på alla sätt och vis. Men även om de ser så oskyldiga ut är de väldigt busiga.

Och när jag säger nej till dem, så tittar de på mig med otroligt små söta oskyldiga ögon och de lägger huvudet på sned. Men jag är ganska säker på att de gör det med avsikt, bara för att de vet hur söta de är!

De vet att man inte tuggar på skor…

Kram Annika

How to achieve a perfect morning!

Designing your own morning.

Rising early, having routines and structures and surrounding myself with as much positivity. It really makes me achieve ”live my best life” every days. I focus on the importance of sleep, skin care, self care, food and how everything is interconnected.

I like to get up at 6:30, it’s always my favourite time. And the first success for me is to start a day with a smile, It makes me feel amazing.

I drink one glass of lemon water. It makes me alkaline.

I do an 11 -minute workout first thing in the morning. Feels so nice to get the body started.

For breakfast, I eat as healthy as I can, but I do love a cup of coffee.

Take a shower, get ready.

Get to work.

That’s what my perfect morning looks like. But it’s more important to find what actually works for you and run with it. Try new things, some things might not work but others will, and work out a routine, a mindset and a way of life that helps you live your best life as often as possible.

xoxo, Annika

Designa din egen morgon.

Stiga upp tidigt, ha rutiner och strukturer och omger mig själv med så mycket positivitet. Det får mig verkligen att uppnå ”lever mitt bästa liv” varje dag. Jag fokuserar på vikten av sömn, hudvård, självomsorg, mat och hur allt är sammankopplat.

Jag gillar att gå upp vid 6:30, det är alltid min favorit tid. Och den första framgången för mig är att börja en dag med ett leende, det får mig att känna mig fantastisk.

Jag dricker ett glas citronvatten. Det gör mig alkalisk.

På morgonen kör jag en 11-minuters träning. Känns så skönt att få igång kroppen.

Till frukost äter jag så nyttigt som möjligt, men jag älskar en kopp kaffe.

Tar en dusch, gör mig iordning.

Börjar jobba.

Det är så som min perfekta morgon ser ut. Men det är viktigt att hitta vad som verkligen fungerar för dig och köra på det. Prova nya saker, vissa saker kanske inte fungerar, men andra kommer, och utarbeta en rutin, ett tankesätt och ett sätt att leva som hjälper dig att leva ditt bästa liv så ofta som möjligt.

Kram Annika

Every day can be a fresh start!

 To create a life you love and that loves you back.

I have always been a lover of fresh starts, whether its a new day, a Monday morning or Friday night. I live for the opportunities life never stops presenting us with to change and grow. 

The beauty of fresh starts is that only you make the rules, so they can be as big and wild or small and powerful as you wish. And I embrace each day as a new start, a new adventure and I see everything with big curious eyes.

xoxo, Annika

Att skapa ett liv du älskar och det älskar dig tillbaka.

Jag har alltid varit en älskare av färsk nystart, oavsett om det är en ny dag, en måndagsmorgon eller fredagskväll. Jag lever för de möjligheter som livet aldrig slutar presentera oss för att förändras och växa.

Skönheten i nyastart är att du bara gör reglerna, så de kan vara lika stora och vilda eller små och kraftfulla som du vill. Och jag omfamnar varje dag som en ny start, ett nytt äventyr och jag ser allt med stora nyfikna ögon.

Kram Annika

My relationship to m​yself!

I’m in charge of my life.

I have always put a lot of energy into my relationship with myself. And I treat myself with love, respect, and compassion. The real work of learning to love myself was learning to see who I truly am and accepting it all. And I’m a woman who loves to live – no matter what!

So I am absolutely sure that the thoughts that I have daily reflect on me. And I want a brilliant and a strong light around me so I feel amazing – and some clothes of course..hehe

Honestly, I believe that you can create your dream life by thinking positively and taking care of yourself. But the best thing is to take small children’s steps to reflect on who you really are and what you want with life. While doing so, you create your life, a life that you control, and it’s a wonderful feeling!

xoxo, Annika

Jag har ansvaret för mitt liv.

Jag har alltid lagt mycket energi i mitt förhållande till mig själv. Och jag behandlar mig själv med kärlek, respekt och medkänsla. Det verkliga arbetet med att lära mig att älska mig, var att lära mig att se vem jag verkligen är och accepterar allt. Och jag är en kvinna som älskar att leva – oavsett vad!

Så jag är helt säker på att de tankar jag dagligen har, reflekterar på mig. Och jag vill ha ett briljant och starkt ljus runt mig så jag känner mig fantastisk – och naturligtvis några kläder…hehe

Ärligt talat tror jag att du kan skapa ditt drömliv genom att tänka positivt och ta hand om dig själv. Men det bästa är att ta små barns steg för att reflektera över vem du verkligen är och vad du vill ha ut av livet. Medan du gör det skapar du ditt liv, ett liv du kontrollerar, och det är en underbar känsla!

Kram Annika

I’m my own boss!

I just have to get the word out.

As an entrepreneur, my personal life and business life are interconnected. And to believe in myself, others will, too. To say who I’m and what I do is important! And I hope that anything I think or do will be of interest to my readers and followers.

I know so much about the meaning of, how to think right, eat right, and listening to the heart. And for me, it’s a must to wake up every morning whit a genuine smile, it instantly creates the right vibes in my heart!

I have so much to say to you guys, but I will do it in the most simple way – just like life is – simple!

xoxo, Annika

Jag måste bara få ut ordet.

Som entreprenör är mitt personliga liv och affärsliv sammankopplade. Och att tro på mig själv, då kommer andra göra det också. Att säga vem jag är och vad jag gör är viktigt! Och jag hoppas att allt jag tänker eller gör kommer att vara av intresse för mina läsare och följare.

Jag vet så mycket om meningen med, hur man tänker rätt, äter rätt och lyssnar på hjärtat. Och för mig är det ett måste att vakna varje morgon med ett äkta leende, det skapar omedelbart rätt vibbar i mitt hjärta!

Jag har så mycket att säga till er, men jag ska göra det på det mest enklaste sättet – precis som livet är – enkelt!

Kram Annika

What to buy this summer!

My usual love of flirty, femininity continues.

I have really fallen in love with puff sleeves with the light chiffons. The fabric, chiffon, is so beautiful because it gives a transparent appearance. So the small white top is a must in my summer wardrobe. Something I also love is a front blouse with square neck and a long-sleeved Bardot top – so elegant.

I just love clothes and to switch it up again tomorrow, making every day, night and everything in-between gives me so much joy and happiness!

xoxo, Annika

Min vanliga kärlek till flirtig, femininitet fortsätter.

Jag har verkligen blivit kär i puffärmar i de lätta chiffonerna. Tyget, chiffong, är så vackert eftersom det ger ett öppet utseende. Så den lilla vita toppen är ett måste i min sommar garderob. Något jag också älskar är en främre blus med fyrkantig hals och en långärmad bardot top – så elegant.

Jag bara älskar kläder och byta igen imorgon, göra det varje dag, natt och allt däremellan ger mig så mycket glädje och lycka!

Kram Annika

What cuteness looks like!

I look at two sweet, fluffy dogs and they are so cute!

Immediately I change my tone and talk so sweetly with them while I lie down on the floor. It’s no accident that every ”cuteness cue” is intrinsically tied to human babies and puppies. I just want to kiss and cuddle with them when I get the chance.

Besides dogs and babies, there is one more thing that makes me change the tone, want to cuddle and kiss him. But he is not as hairy as the dogs, he is tall, has two legs and arms, can talk and he is so handsome – my man … hehe

xoxo, Annika

Jag tittar på två söta, fluffiga hundar och de är så söta!

Omedelbart byter jag min tonläge och pratar så sött med dem medans jag ligger på golvet. Det är ingen slump att varje ”söthet söt” i grunden är knuten till mänskliga bebisar och valpar. Jag vill bara pussa och gosa med dem när jag får chansen.

Förutom hundar och spädbarn finns det en sak till som gör att jag ändrar tonen, vill gosa och kyssa honom. Men han är inte lika hårig som hundarna, han är lång, har två ben och armar, kan prata och han är så snygg – min man … hehe

Kram Annika