Love at first sight!

With only 6 days for Christmas, as a chocolate lover I thinking of this small beauty. Because seriously, who doesn’t like to drool over a perfectly dreamy chocolate truffles? This chocolate truffles are decadent and so creamy. Seriously, I can’t stop after one piece because they are so delicious. And actually, I fantasize at the perspective of sinking my teeth in them and eat them all before Christmas Eve.

And with cacao you receive all of the benefits, such as iron, incredible antioxidant, magnesium and calcium. And for me, I love cacao because it’s full of the bliss known to improve wellbeing, happiness and joy. And I find myself incredibly inspired of its scents and flavors.

And if my, Handsome, would please or surprise me with into said truffles, I would marry him instantly…hehe

xoxo, Annika

Med bara sex dagar kvar till jul, tänker jag som chokladälskare på denna lilla skönhet. För allvarligt, vem gillar inte att dregla över en perfekt drömmande chokladtryffel? Denna chokladtryffel är dekadent och så krämig. På allvar kan jag inte sluta efter en bit eftersom de är så läckra. Och faktiskt fantiserar jag i perspektivet att sjunka tänderna i dem och äta dem alla före julafton.

Och med kakao får du alla fördelar, som järn, antioxidant, magnesium och kalcium. Och för mig, så älskar jag kakao eftersom det är fullt av salighet som är känd för att förbättra välbefinnande, lycka och glädje. Och jag finner mig otroligt inspirerad av dess dofter och smaker.

Och om min, Handsome, skulle behaga eller överraska mig med ovannämnda tryfflar, skulle jag gifta mig med honom direkt … hehe

Kram Annika

I put on my boots!

With only 7 days for Christmas, I put on my boots which makes me feel like I’m going to ride Rudolph, with the red nose on a foggy Tuesday night. So even when the darkness has dawned, Rudolph, with his nose so bright, leads my sleigh until Christmas.

Rudolph in my mind turns my imagination into reality and it creates such positive emotions within me. The joy and happiness gives me the power to use it as my GPS, as I travel through life on the sled with a bliss in my heart.

Love to control my emotions through the imagination and then listen to my inner feeling. Because it really create a wonderful atmosphere within me and gives me the same exciting feeling as on Christmas Eve.

xoxo, Annika

Med bara 7 dagar kvar till jul, sätter jag på mig stövlarna som får mig att känna som om jag ska rida på, Rudolph, med den röda mulen på en dimmig tisdagskväll. Så även när mörkret har lagt sig, Rudolph med sin näsan så ljus, leder min släde fram till jul.

Rudolph i mitt sinne förvandlar min fantasi till verklighet och det skapar så positiva känslor inom mig. Glädjen och lyckan ger mig kraften att använda den som min GPS, när jag genom livet reser på släden med en salighet i mitt hjärta.

Älskar att kontrollera mina känslor genom fantasin och sedan lyssna till min inre känsla. För det skapar verkligen en underbar atmosfär inom mig och ger mig samma pirriga känsla som på Julafton.

Kram Annika

I love Christmas traditions!

With only 8 days for Christmas, I have always loved everything with old traditions and stories. And celebrating Christmas Eve is an old tradition with even older roots. And I think of many old Christmas traditions like going out into the woods, chopping a Christmas tree and taking it into the living room is a fantastic tradition. And giving away Christmas presents and baking gingerbread has also been a tradition for hundreds of years.

And in many parts of the world, Christmas celebrations take place on December 25. But we in Sweden and the rest of the Nordic countries have always celebrated Christmas Eve on December 24th. This is because the Nordic custom of celebrating Christmas was then dependent on the old way of counting days. They count every sunset as a new day. And since the sun goes down just after it has risen during the winter season in Sweden, Christmas celebrations began a day earlier.

But I’m not going out in the woods and chop a Christmas tree. Instead I pic up my tree from the basement..hehe

xoxo, Annika

Med bara 8 dagar kvar till jul, jag har alltid älskat allt med gamla traditioner och berättelser. Och att fira julafton är en gammal tradition med ännu äldre rötter. Och jag tänker på många gamla jultraditioner som att gå ut i skogen, hugga en julgran och ta den in i vardagsrummet är en fantastisk tradition. Och att ge bort julklappar och baka pepparkakor har också varit en tradition i hundratals år.

Och i många delar av världen äger julfirandet den 25 december. Men vi i Sverige och resten av Norden har alltid firat julafton den 24 december. Detta beror på att den nordiska seden att fira jul då var beroende av det gamla sättet att räkna dygn. De räkande varje solnedgång som en ny dag. Och eftersom solen går ner strax efter den gått upp under vinterhalvåret i Sverige började julfirandet en dag tidigare.

Men jag går inte ut i skogen och hugger en julgran. Istället plockar jag upp min gran från källaren..hehe

Kram Annika

I wish you a wonderful 3th of Advent!

With only 9 days for Christmas, the rain falls down and the sky are gray. And the question is whether Santa and his reindeer will be able to get around Sweden with their sled? So in order for it to be a white Christmas, it will have to bring a beautiful snowfall close to Christmas.

But anyway, Santa Claus is always in town on Christmas Eve and I’m so excited and happy like a child. And I truly believe that Santa guaranteed put me on the nice list..hehe

xoxo, Annika

Med bara 9 dagar kvar till jul, faller regnet ner och himlen är grå. Och frågan är om jultomten och hans renar kommer att kunna komma runt Sverige med släden? Så för att det ska bli en vit jul, måste det komma ett vackert snöfall nära julen.

Men hur som helst, jultomten är alltid i stan på julafton och jag är så upphetsad och glad som ett barn. Och jag tror verkligen att jultomten garanterat satte mig på den fina listan..hehe

Kram Annika

Christmas is almost here!

With only 10 days for Christmas, I prepare for Christmas by do the laundry ready. And soon I have reach the end of my laundry baskets just before the beginning of the festive Christmas. I love to prepare in time by cleaning, do the laundry and tidying up my home so it will shine on Christmas.

And by starting early, I’ll be able to have a Christmas without stress and be able to enjoy the magic of this season. Because this time of year should be joyful not stressful.

The best thing about doing the laundry is that I can at the same time have pure avocado oil in my hair and no one sees me..hehe

xoxo, Annika

Med bara 10 dagar kvar till jul, förbereder jag mig för julen genom att göra tvätten klar. Och snart har jag nått slutet på mina tvättkorgar strax innan julen börjar. Jag älskar att förbereda i tid genom att städa, tvätta och snygga till mitt hem, så det kommer att skina på jul.

Och genom att börja tidigt, så kommer jag att kunna ha en jul utan stress och njuta av magin under denna säsong. Eftersom denna tid på året ska vara glad inte stressande.

Det bästa med att tvätta är att jag samtidigt kan ha ren avokado olja i håret och ingen ser mig..hehe

Kram Annika

Self care at Christmas time!

With only 11 days for Christmas, I think giving back to the people who have given you so much over the years is the true definition of priceless. But there’s no reason why I can’t care for myself as I go.

So in between scouring the shops for the perfect gifts for my children. I make sure to take time to myself. Like enjoy sipping on a delicious cup of coffee at a lovely cafe. And there are so many benefits of self care, and a little can go a long way during a busy season like Christmas.

xoxo, Annika

Med bara 11 dagar kvar till jul, tror jag att ge tillbaka till de människor som har gett dig så mycket genom åren, är den verkliga definitionen av ovärderlig. Men det finns ingen anledning till att jag inte kan ta hand om mig själv på vägen.

Så i mellan letande i butiker, efter de perfekta julklappar till mina barn. Så ser jag till att ta mig tid till mig själv. Som att njuta av att smutta på en läcker kopp kaffe på ett härligt kafé. Och det finns så många fördelar med egenvård, och lite kan räcka länge under en hektisk säsong som julen.

Kram Annika

Elegant Christmas tree!

With only 12 days for Christmas, the Christmas tree is an integral part of Christmas. And decorations are simply an anchor to my childhood magical emotions of excitement. Relaxing in the glow of my Christmas tree pulls make my heart really happy.

I decorating my Christmas tree in three layers, with Christmas baubles, ornaments and ribbon. When hanging glass baubles, I always hang the larger baubles closer to the centre of the tree to give it more depth. And I use smaller ones towards the ends of the branches and it looks beautiful. And for a look of elegance to the Christmas tree, I also add gold of gorgeous ribbon in the Christmas tree. And finally glitter ornaments to add some sparkle to my spruce.

It takes me days to decorate my Christmas tree to make it magically beautiful. But I love every single second I decorate my spruce. And tomorrow I continue.

xoxo, Annika

Med bara 12 dagar kvar till jul, är julgranen en integrerad del av julen. Och dekorationer är helt enkelt ett ankare till mina barndoms magiska känslor av spänning. Att koppla av i glödet av min julgran gör mitt hjärta riktigt lyckligt.

Jag dekorerar min julgran i tre lager med julgranskulor, ornament och band. När jag hänger glas kulorna, hänger jag alltid de större kulorna närmare mitten av trädet för att ge det mer djup. Och jag använder mindre kulor mot grenarna och det ser vackert ut. Och för att titta på elegansen till julgranen lägger jag också till guld av underbara band i julgranen. Och slutligen glitter ornament för att lägga till en gnista i min gran.

Det tar mig dagar att dekorera min julgran så den blir magiskt vacker. Men jag älskar varje sekund som jag dekorerar min gran och imorgon fortsätter jag.

Kram Annika

True magnificence of hyacinths!

With only 13 days for Christmas, I consider the scent of hyacinth elementary part of Christmas time. Because they simply fill my home with the most wonderful scent. They are beautiful, festive and fragrant. And the color red is the magic magnificence of hyacinths and suit Christmas so well.

Now my home is filled with hyacinth arrangements and it really create a happy atmosphere through this magnificent Christmas flower. Because this flower to me really gives me a heart warming feel good Christmas feeling.

xoxo, Annika

Med bara 13 dagar kvar till jul, betraktar jag doften av hyacint elementär del av jultiden. Eftersom de helt enkelt fyller mitt hem med den mest underbara doften. De är vackra, festliga och doftande. Och färgen röd är den magiska storslagenhet av hyacinter och passar julen så bra.

Nu är mitt hem fyllt med hyacint arrangemang och det skapar verkligen en lycklig stämning genom denna magnifika julblomma. För denna blomma för mig, ger mig verkligen en hjärtevärmande och god julkänsla.

Kram Annika

The importance of inspiration!

With only 14 days for Christmas, there’s no better time of year to decorate than at Christmas time. I know one thing for sure, I can create magic by simply using my creativity. And when I visit a store or read a magazine filled with Christmas, I get very inspired to work on my own magic.

But I always write a list that helps me enjoy the whole process. A list that includes decoration, Christmas presents, Christmas food, pastries, Christmas candies and much more. So I never feel overwhelmed or stressed, just calm and expectant.

xoxo, Annika

Med bara 14 dagar kvar till jul, finns det ingen bättre tid på året att dekorera än vid jultiden. Jag vet en sak säkert, jag kan skapa magi genom att helt enkelt använda min kreativitet. Och när jag besöker en butik eller läser en tidning fylld med jul blir jag väldigt inspirerad att arbeta med min egen magi.

Men jag skriver alltid en lista som hjälper mig att njuta av hela processen. En lista som inkluderar dekoration, julklappar, julmaten, bakverk, julgodis och mycket mer. Så jag känner mig aldrig överväldigande eller stressad, bara lugn och förväntansfull.

Kram Annika

The beautiful snow days!

With only 15 days for Christmas, there is absolutely nothing more peaceful that I can think of then watching snow gently fall. Especially in the evening against some Christmas lights, the snow look amazing.

Today it was very silent in the forest and the snow really change of the scenery. Everything looks so different and magical when it’s covered in snow. And I really appreciate the beauty of a snowflake, they always make me smile.

xoxo, Annika

Med bara 15 dagar kvar till jul, finns det absolut inget mer fridfullt som jag kan tänka på, än att se snö som faller försiktigt. Särskilt på kvällen mot vissa julbelysning, ser snön fantastisk ut.

Idag var det väldigt tyst i skogen och snön ändrade verkligen landskapet. Allt ser så annorlunda och magiskt ut när det är täckt av snö. Och jag uppskattar verkligen skönheten i en snöflinga, de får mig alltid att le.

Kram Annika