Life organisation!

For me, love is an attitude, a way of life.

Unconditional love is long-term not short-sighted. Unconditional love does not mean happy fuzzy all the time. Because work is as much a part of life as my family and friends. So, I balance all these things every day and that makes me happy.

So planning my day, as well as feeling an unconditional love every day, is the most important balance in my life!

xoxo, Annika

My Beautiful girl.

För mig är kärlek en attityd, en livsstil.

Ovillkorlig kärlek är långsiktigt inte kortsiktig. Ovillkorlig kärlek betyder inte hela tiden glatt. Eftersom arbete är lika mycket del av livet som familj och vänner. Så jag balanserar alla dessa saker varje dag och det gör mig glad.

Så att planerar min dag, likaså känna en villkorslös kärlek varje dag, är den viktigaste balansen i mitt liv!

Kram Annika

A unique restaurant!

Butlers – Bistro & Winebar.

This fantastic restuarant, Butlers, in Norrköping has its location on the old Rådstugugatan. They serve classic Swedish and French bistro dishes and the food is really top quality.

For me, a restaurant experience is so much more than just well-prepared dishes. I really like restaurants who is a little bit dark. Because the dark, sleepy colors that, together with the lighting, create a really cozy atmosphere.

xoxo, Annika

Garlic bread as an appetizer / Vitlöksbröd som förrätt
Oxfile with french potato gratin / creme bruleexfile med fransk potatisgratäng
Creme brulee

Butlers – Bistro & winbar.

Denna fantastiska restuarant Butlers i Norrköping ligger på Gamla Rådstugugatan. De serverar klassiska svenska och franska bistrorätter och maten är verkligen toppkvalitet.

För mig är en restaurangupplevelse så mycket mer än bara väl- förberedda rätter. Jag gillar verkligen restauranger som är lite mörka. För de mörka, sömniga färgerna som tillsammans med belysningen skapar en riktigt mysig atmosfär.

Kram Annika

Sensual pleasure!

It’s good for my health.

Through sensual pleasure, triggers love subjects throughout my body. I can feel how importen it’s for me to be close to my man, be a loving mom for my children, to enjoy the food, listen to music that touches my soul, be present in life, laugh with my family and friends. The workout is also important to me, but not as important as the sensual pleasure.

And there is a man who never complains that his little Annika loves sensual pleasure, which keeps her healthy. He smiling with his beautiful big smile and is as happy as his little Annika….hehe

xoxo, Annika

Det är bra för min hälsa.

Genom sensuell njutning, kärleks ämnen triggar igenom hela min kropp. Jag kan känna hur bra det är för mig att vara nära min man, vara en kärleksfull mamma för mina barn, att njuta av maten, lyssna på musik som rör min själ, vara närvarande i livet, skratta med min familj och vänner. Träningen är också viktig för mig, men inte lika viktig som den sensuella njutningen.

Och det finns en man som aldrig klagar över att hans lilla Annika älskar sensuell njutning, som håller henne frisk. Han ler med sitt vackra stora leende och är lika lycklig som hans lilla Annika….hehe

Kram Annika

Dear Life!

My head’s full of thought.

Imagine if all people around the world, would count downwards as we do on New Year. And when the clock struck midnight, all people began to think positively! It might end in disaster, if everyone jumped around like little copies of happy Annika?
For our mood, is the body’s way of telling us that we should continue or end with what we do. So here too, the balance between positive and negative thoughts is needed.

For me, it feels so unfamiliar how to think negatively, because everything is so happy in my mind. Thinking what can I do or am I wrong to think that something can happen? I can easily imagine that I am just a little strange created, with far too happy hormones…hehe

xoxo, Annika

Mitt huvud är fullt av tankar.

Tänk om alla människor i hela världen, skulle räkna neråt som vi gör på Nyår. Och när klockan slog midnatt, så började alla männsikor tänka positivt! Det skulle kanske sluta i katastrof om alla hoppade omkring som små kopior av glada Annika?
För vårt stämningsläge är kroppens sätt att säga åt oss att vi ska fortsätta eller sluta med det vi gör. Så även här behövs balansen mellan positiva och negativa tankar.

För mig, känns det så obekant hur man tänker negativt, eftersom allt är så glatt i mitt sinne. Tänker vad kan jag göra eller har jag fel att tro att någonting kan hända? Får väl fölika mig med att jag bara är lite konstigt skapt, med alldeles för lyckliga hormoner…hehe

Kram Annika

Happy New Year!

Now it’s 2019 and I’m back!

For me, winter and Christmas have always been so magical, with the balance between the dark and the twinkling lights. But getting the same magic feeling every day, all year round, is actually something I intend to do. It’s just about letting the magic flow and the inner glitter glow!

But no whiskey is needed to get the magic in Annika’s life, I don’t even drink Whiskey. But nowadays I feel like Sue Ellen in the series Dallas, when the carafe in crystal stands so nicely in my living room and glitters … hehe.

xoxo, Annika

Nu är det 2019 och jag är tillbaka!

För mig har alltid vintern och julen varit så magiska, med balansen mellan mörkret och de tindrande ljusen. Men att få in samma magiska känsla varje dag, året runt, är faktiskt något jag tänker göra. Det handlar bara om att låta magin flöda och det inre glittra!

Men inte behövs det whiskey för att få in magin i Annikas liv, för jag dricker inte ens Whiskey. Men numera så känner jag mig som Sue Ellen i serien, Dallas, då karaffen i kristall står så fint i mitt vardagsrum och glittrar…hehe.

Kram Annika

My new office!

Sitting with my morning coffee in the room that will be my new office. Planning the color scale and what furniture I want. I’m very feminine and romantic in myself, so I want gold details, velvet and earthy colors. I have found such a nice pink velvet chair that I will have at the desk, will be so nice.

But first, the walls will be painted white and then I will put on white decor lists on the walls.

Autumn will be so exciting with our company WELLcome, but also with our new company, which I can not tell you about right now. But so much will happen in the future and the blog will be updated daily in December.

xoxo, Annika

Sitter med mitt morgonkaffe i rummet som kommer att bli mitt nya kontor. Planerar färgskalan och vilka möbler jag vill ha. Jag är väldigt kvinnlig och romantisk i mig själv, så jag vill ha guld detaljer, sammet och jordnära färger. Jag har hittat en sådan snygg rosa sammet stol som jag kommer att ha till skrivbordet, kommer bli så snyggt.

Men först ska väggarna målas vita och sedan ska jag sätta på vita dekor listor på väggarna.

Hösten kommer att bli så spännande med vårt företag WELLcome men även med vårt nya företag, som jag inte kan berätta om just nu. Men så mycket kommer att hända framöver och bloggen kommer dagligen uppdateras i december.

Kram Annika

My strong talent!

I just love everything about being a business woman. And we have so many ideas and projects going on, that I really look forward to the fall. And besides all this, I’m also building up my own platform where I can delivery everything.

But the best thing about meetings, is that I have to talk and there I have my strong talent! But I also manage to listen to others, at least a few minutes … hehe

xoxo, Annika(Stockholm delivered lots of rain today – love it)

Jag bara älskar allt med att vara en affärskvinna. Och vi har så många idéer och projekt på gång att jag verkligen ser fram emot hösten. Och förutom allt detta bygger jag även upp min egna plattform där jag kan leverera allt.

Men det bästa med möten är att jag måste prata och där har jag min starka talang! Men jag hanterar också att lyssna på andra, åtminstone några minuter … hehe

Kram Annika

Sankta Klara Church!

After having gone wrong for over an hour, I became delighted when I finally found S:ta Klara church at Norrmalm in Stockholm. I have the world’s worst local sense and It’s always a miracle when I find my way home!

But, I still had time to take a cup of coffee outside the church before the meeting. And that was actually so exciting! First, two men came and searched through all the flower arrangements without finding anything. After a while, two policemen came and searched throught the same flowers without finding anything either. The thought struck me that I would look through the flower arrangements as well, but I chose to drink my coffee instead. 

I hope that was the right decision hehe

xoxo, Annika

Efter att ha gått fel i över en timme blev jag so glad när jag äntligen hittade S:ta Klara kyrka på Norrmalm i Stockholm. Jag har världens värsta lokal sinne och det är alltid ett mirakel när jag hittar hem!

Men jag hade fortfarande tid att ta en kopp kaffe utanför kyrkan före mötet. Och det var faktiskt så spännande! Först kom två män och sökte igenom alla blomsterarrangemang utan att hitta någonting. Efter ett tag kom två poliser och sökte igenom samma blommor, utan att hitta något heller. Tanken slog mig att jag också skulle titta igenom blomsterarrangemanget, men jag valde att dricka mitt kaffe istället. 

Jag hoppas det var rätt beslut hehe

Kram Annika

Small details in life!

Something I love with life are all small details that make me feel alive! Small details like drinking coffee while I walk along, Drottninggatan, to the next meeting. And with that feeling within me, combined with a nice dress, shoes and bag makes me ridiculously happy!

I will never get tired of life, because each day I can choose to do everything I love to do. And just the knowledge of it, makes me blessed happy! 

A happy child on Christmas eve fades in comparison with my inner happiness….hehe

xoxo, Annika

Något jag älskar med livet är alla små detaljer som får mig att känna mig levande! Små detaljer som att dricka kaffe medans jag promenerar längs, Drottninggatan, till nästa möte. Och med den känslan inom mig, kombinerad med en fin klänning, skor och väska gör mig löjligt lycklig! 

Jag kommer aldrig att tröttna på livet, för varje dag kan jag välja att göra allt jag älskar att göra. Och bara vetskapen om det, får mig att bli saligt lycklig!

Ett lycklig barn på julafton bleknar i jämförelse med min inre lycka….hehe

Kram Annika 

Our love is indescribable!

It was my daughter, Nathalie, who 4 years ago adopted Bebban from Linda Lucas shelter on Kreta. But over time she became my dog, so she lives with me. We are really together all day long and our love is indescribable!

Bebban doesn’t like to swim, she rather just play at the beachside with me. So if I swim away from her she becomes worried and follows me with her eyes. If the children try to take a walk with her, she refuses!

And even if it’s just a bridge between us, Bebban thinks that it’s unnecessarily far…hehe

I love her!!

xoxo, Annika

Det var min dotter, Nathalie, som 4 år sedan adopterade Bebban från Linda Lucas hundgård på Kreta. Men med tiden blev hon min hund, så hon bor hos mig. Vi är verkligen tillsammans hela dagen och vår kärlek är obeskrivlig!

Bebban gillar inte att simma, utan leker hellre på stranden med mig. Så om jag simmar ifrån henne blir hon orolig och följer mig med blicken. Om barnen försöker gå på en promenad med henne, så vägrar hon!

Och även om det bara är en bro mellan oss, tycker Bebban att det är onödigt långt…hehe

Jag älskar henne!!

Kram Annika