I wish you a wonderful 2th of Advent!

With only 16 days for Christmas, I am so happy that December is here and it feels like we are all in this together. The city was filled with happy people, they played Christmas music and beautiful Christmas decorations adorned the whole city.

Like my childlike faith, that still exist within me, I love all the fun and festive things. And I truly believe that it lead to more joy, contentment and happiness in my life.

After all, I love Christmas unconditionally and unreservedly. For me, Christmas means calm, warmth, happiness and love. Such fine qualities that will always warm my heart and make me happy.

xoxo, Annika

Med bara 16 dagar kvar till jul, är jag så glad att december är här och det känns som om vi alla är i detta tillsammans. Staden var fylld med glada människor, de spelade julmusik och vackra juldekorationer prydde hela staden.

Som min barnsliga tro, som fortfarande finns inom mig, älskar jag alla roliga och festliga saker. Och jag tror verkligen att det leder till mer glädje, belåtenhet och lycka i mitt liv.

Jag älskar ju julen alldeles villkorslöst och förbehållslöst. För mig betyder julen lugn, värme, lycka och kärlek. Sådana fina egenskaper som alltid värmer mitt hjärta och gör mig lycklig.

Kram Annika

I feel instantly happier!

With only 17 more days until Christmas, I sip on a beautiful ruby-colored wine and I feel the aroma of rosé, green and black pepper from the roast in the oven. And while I gently stir in the red wine sauce, I realize how all these different scents pair so nicely together.

The wine gives me the warm feeling, my heart gives me the happiness and the food gives me all the right smells. So all this together gives me a rush of happiness and I can feel it throughout my body. I actually feel so productive right now and I think that the wine really gave me a kick of pleasure from drinking it hehe 

xoxo, Annika

 Med bara 17 dagar kvar till jul, sippar jag på ett vackert rubinfärgat vin och jag känner doften av rosé, grön och svartpeppar från steken i ugnen. Och medan jag försiktigt rör om i rödvinssåsen, inser jag hur alla dessa olika dofter parar sig så fint tillsammans.

Vinet ger mig den varma känslan, mitt hjärta ger mig lyckan och maten ger mig alla rätta dofter. Så allt detta tillsammans ger mig ett rus av lycka och jag kan känna det i hela kroppen. Jag känner mig faktiskt så produktiv just nu och jag tror verkligen att vinet gav mig en kick av nöje att av dricka det hehe

Kram Annika

You can lean on me!

With only 18 more days until Christmas, I feel happy to spend the Friday evening with my best friend, Catharina. We can just look at each other for a second & burst out laughing at absolutely nothing. We give each other so much joy in life and we really do crazy things together or sometimes we do nothing.

I’m a person who don’t need a large group of friends, when I have one that constantly reminds me all of the time that they are there for me in every way possible. Having a best friend with same mental state is a blessing and I value our friendship so much.

Catharina doesn’t want to be included in a picture, so me and my new Christmas balls became today’s photo …hehe

xoxo, Annika

Med bara 18 dagar kvar till jul, känner jag mig glad att spendera fredags kvällen med min bästa vän, Catharina. Vi kan bara titta på varandra en sekund & börja tok skratta åt absolut ingenting. Vi ger varandra så mycket glädje i livet och vi gör verkligen galna saker tillsammans eller ibland gör vi ingenting.

Jag är en person som inte behöver en stor grupp vänner, när jag har en som ständigt påminner mig hela tiden om att de är där för mig på alla möjliga sätt. Att ha en bästa vän med samma mentala tillstånd är en välsignelse och jag värdesätter vår vänskap så mycket.

Catharina, vill inte vara med på en bild, så jag och mina nya julgranskulor fick bli dagens foto …hehe

Kram Annika

With only 19 more days until Christmas, I must tell you at three o’clock on Christmas Eve, many of us in Sweden sit curled up on the sofa and wait for Benjamin Syrsa’s merry Christmas greetings. And of course Pluto always has a place here at home, filled with home-made Christmas candies, that we eat while we watch the TV show ”Kalle Duck and his friends”.

I love Disney Christmas so much that my whole home is bursting with joy. I set the Christmas table with everything from the happy and fast motifs of Musse, Mimmi, Kalle Duck, Pluto, Piff and Puff. Also my Christmas cloth and napkins are from Disney with the motifs from ”Kalle Duck and his friends”. It really creates the right warm red Christmas feeling on the table.

An odor of orange, clove, ginger and cinnamon spreads from the candle I lighted and create a wonderful atmosphere. So I make my self cosy on the sofa with my coffee, enjoy the warm glow of candle light and the delicious scent of our Christmas candle.

xoxo, Annika

Med bara 19 dagar kvar till jul, måste jag berätta att vid klockan tre på julafton sitter många av oss i Sverige upp gosade i soffan och väntar på Benjamin Syrsas glada julhälsningar. Och självklart har Pluto alltid en plats här hemma, fylld med hemgjorda jul godisar som vi äter medan vi tittar på TV-serien ”Kalle Anka och hans vänner”.

Jag älskar Disney-julen så mycket att hela mitt hem spricker av glädje. Jag dukar julbordet med allt från de glada och snabba motiven från Musse, Mimmi, Kalle Anka, Pluto, Piff och Puff. Även min julduk och servetter är från Disney med motiv från ”Kalle Anka och hans vänner”. Det skapar verkligen den rätta varma röda julkänslan på bordet.

En lukt av apelsin, kryddnejlika, ingefära och kanel sprider sig från ljuset jag har tänt och skapar en underbar atmosfär. Så jag gosar upp mig i soffan med mitt kaffe, njuter av den varma glöden från ljuset och den läckra doften av vårt julljus.

Kram Annika

The Christmas carols!

With only 20 more days until Christmas, it’s beginning to look like Christmas, the snowfall, the beautiful lights, the cheerful music. I always listen to Christmas music before December, because to me the Christmas carols give me a sense of joy and love. The melodies bring a harmony in me and provide a cheerful feeling that makes me impatient to wait for December and holidays to come.

Because Christmas songs are often played when I was little. So I think music triggers a deeply nostalgic emotional harmony within me. For Christmas songs really gets my soul dancing and I feel so heavenly.

In response to these emotions, I experience a motivation to improve myself to became a better me. So the music really has a big positive impact on my well-being.

xoxo, Annika

Med bara 20 dagar kvar till jul, börjar det se ut som jul, snöfallet, de vackra lamporna, den glada musiken. Jag lyssnar alltid på julmusik före december, för julsångerna ger mig en känsla av glädje och kärlek. Melodierna ger en harmoni i mig och ger en glad känsla, som gör att jag är otålig att vänta på att december och helgdagar kommer.

Eftersom julesånger ofta spelades när jag var liten. Så tror jag att musiken utlöser en djupt nostalgisk emotionell harmoni inom mig. För julsånger får verkligen min själ att dansa och jag känner mig så himmelsk.

Som svar på dessa känslor upplever jag en motivation att förbättra mig själv för att bli en bättre mig. Så musiken har verkligen en stor positiv påverkan på mitt välmående.

Kram Annika

Christmas has come early!

With only 21 more days until Christmas, I have another collaboration with Gaston Luga. Right now, Gaston Luga, is offering a limited-time Christmas campaign offer where you get a free toiletry bag of all purchase. Also use my discount code: ”annikalundkvist15” for 15% off. There is always free shipping and return.

From my heart, I can say that I really love my little favorite, Clässy mini backpack. It has the perfect size and it actually holds more than you think. And of course it look stylish and adorable as well.

Pleas visit https://gastonluga.com/se/ to find your favourites. And a Very Merry Christmas to you from me.

xoxo, Annika

Med bara 21 dagar kvar till jul har jag ett nytt samarbete med Gaston Luga. Just nu erbjuder, Gaston Luga, ett begränsat tidserbjudande för julkampanjer där du får en gratis necessär vid alla köp. Använd också min rabattkod: ”annikalundkvist15” för 15% rabatt. Det är alltid gratis frakt och retur.

Från mitt hjärta kan jag säga att jag verkligen älskar min lilla favorit, Clässy mini-ryggsäck. Den har den perfekta storleken och den rymmer faktiskt mer än du tror. Och naturligtvis ser den snygg och bedårande ut.

Besök gärna https://gastonluga.com/se/ för att hitta dina favoriter. Och en mycket god jul till dig från mig.

Kram Annika

I’m feeling festive!

With only 22 more days until Christmas, I have to say that Christmas is something I take very seriously. And truth be told, I’ve been counting down the seconds until this day since November 16 (the day after my daughter’s birthday). Everything about Christmas is so bright and the atmosphere brings me so much joy to plan and create my home.

December is my absolute favorite month of the year. And even though I go all out with Christmas decorations, my home must have a warm beautiful and stylish look and not too much of everything.

Of course, I have also compiled a list of Christmas presents for my children. And I really invested in the packaging, because beautifully wrapped Christmas presents can even become part of Christmas decor. Actually, it is the first impression that your presents get when they lie there under the tree during the days leading up to Christmas.

xoxo, Annika

Med bara 22 dagar kvar till jul, måste jag säga att jul är något jag verkligen tar på allvar. Och sanningen är, att jag har räknat ner sekunderna till denna dag sedan 16 november (dagen efter min dotters födelsedag). Allt om julen är så ljust och stämningen ger mig så mycket glädje att planera och skapa i mitt hem.

December är min absoluta favoritmånad på året. Och även om jag lägger all min energi på juldekorationer, måste mitt hem ha ett varmt, vackert och snyggt utseende och inte för mycket av allt.

Naturligtvis har jag också samlat en lista över julklappar till mina barn. Och jag satsade verkligen på inpackningen, för vackert inslagna julklappar kan till och med bli en del av julinredning. Egentligen är det det första intrycket som dina presenter får, när de ligger där under trädet under de dagar fram till jul.

Kram Annika

Happy first Sunday of Advent!

With only 23 more days until Christmas, I can feel the Christmas magic as I look out and see the beautiful snowflakes fall from the sky. It grabs my heart and I close my eyes. The sense of internal beauty and an inner sense of pleasure catch me so easy.

There is beauty all around me and it is something that can be felt every day. And when I embrace that feeling, the more beautiful I will feel, the more confidence I will radiate.

And I feel just as beautiful, as glittering snowflakes that fall so beautifully from the sky and the snow that glitters on the ground. Being in this very moment and being able to feel what I feel, is so precious to me.

xoxo, Annika

Med bara 23 dagar till jul, kan jag känna julmagin när jag ser ut och ser de vackra snöflingorna falla från himlen. Det tar tag i mitt hjärta och jag sluter mina ögon. Känslan av inre skönhet och en inre känsla av nöje fångar mig så lätt.

Det finns skönhet runt omkring mig och det är något som kan kännas varje dag. Och när jag omfamnar den känslan, desto vackrare kommer jag att känna mig, desto mer självförtroende kommer jag att stråla.

Och jag känner mig lika vacker, som glittrande snöflingor som faller så vackra från himlen och snön som glittrar på marken. Att vara i just detta ögonblick och kunna känna det jag känner, är så värdefullt för mig.

Kram Annika

Let your heart be light!

With only 24 more days until Christmas, I have to say that this season is the perfect moment to practice finding the feeling of well-being. The world is transformed into a beautiful sparkling feast, so finding inner peace is easier than ever.
Focus on to let your heart be light and let trouble be out of your sight. Embrace the feeling of Christmas, as if you were a child again and let the joy come into you life and let it stay forever.

So force the troubles be miles away. So that day when you hang the shining star upon the highest bough in your Christmas tree, do it whit a heart of true joy.

The brain is a wonderful tool and wasting it on not thinking positively is such a shame.

xoxo, Annika

Med bara 24 dagar kvar till jul, måste jag säga att den här säsongen är det perfekta ögonblicket att öva på att hitta känslan av välbefinnande. Världen förvandlas till en vacker glittrande fest, så att hitta inre lugn är lättare än någonsin.
Fokusera på att låta ditt hjärta vara lätt och låta problem vara ur din syn. Omfamna känslan av jul, som om du var ett barn igen och låt glädjen komma in i ditt liv och låt den stanna för evigt.

Så tvinga problemen att vara mil borta. Så den dagen när du hänger den lysande stjärnan på den högsta grenen i din julgran, gör det med ett hjärta av sann glädje.

Hjärnan är ett underbart verktyg och att slösa bort den på att inte tänka positivt är så synd.

Kram Annika

It’s the season to wear red!

With only 25 more days until Christmas, it’s that time of year when red is such a festive shade to wear. For me, personally, I love black it is my favorite color when it comes to clothes, and I think that it’s a very attractive color overall. But the color red it gathers a lot of attention due to how vibrant the color is. So a sexy red lingerie, I can wear often, but when it comes to clothes I wear red clothes more during this season.

So wearing red and having this beautiful color in my home around Christmas symbolizes romance, happiness, joy and peace for me. The color really makes me feel so cozy inside and all of me smile. And with that smile I can spread some joy to others.

That’s what Christmas is really all about, to spreading love, happiness and warmth, isn’t it?

xoxo, Annika

Med bara 25 dagar till jul är det den tiden på året då rött är en så festlig nyans att bära. För mig, personligen, älskar jag svart, det är min favoritfärg när det gäller kläder, och jag tycker att det är en väldigt attraktiv färg totalt sett. Men färgen röd den samlar mycket uppmärksamhet på grund av hur levande färgen är. Så en sexig röd lingerie kan jag bära ofta, men när det gäller kläder bär jag röda kläder mer under den här säsongen.

Så att bära rött och att även ha denna vackra färg i mitt hem runt jul, symboliserar romantik, lycka, glädje och lugn för mig. Färgen får mig verkligen att känna mig så mysig inombords och hela jag ler. Och med det leendet kan jag sprida lite glädje till andra.

Och det är väl vad julen egentligen handlar om, att sprida kärlek, lycka och värme, eller hur?

Kram Annika