Happy New Year!

Now it’s 2019 and I’m back!

For me, winter and Christmas have always been so magical, with the balance between the dark and the twinkling lights. But getting the same magic feeling every day, all year round, is actually something I intend to do. It’s just about letting the magic flow and the inner glitter glow!

But no whiskey is needed to get the magic in Annika’s life, I don’t even drink Whiskey. But nowadays I feel like Sue Ellen in the series Dallas, when the carafe in crystal stands so nicely in my living room and glitters … hehe.

xoxo, Annika

Nu är det 2019 och jag är tillbaka!

För mig har alltid vintern och julen varit så magiska, med balansen mellan mörkret och de tindrande ljusen. Men att få in samma magiska känsla varje dag, året runt, är faktiskt något jag tänker göra. Det handlar bara om att låta magin flöda och det inre glittra!

Men inte behövs det whiskey för att få in magin i Annikas liv, för jag dricker inte ens Whiskey. Men numera så känner jag mig som Sue Ellen i serien, Dallas, då karaffen i kristall står så fint i mitt vardagsrum och glittrar…hehe.

Kram Annika

My new office!

Sitting with my morning coffee in the room that will be my new office. Planning the color scale and what furniture I want. I’m very feminine and romantic in myself, so I want gold details, velvet and earthy colors. I have found such a nice pink velvet chair that I will have at the desk, will be so nice.

But first, the walls will be painted white and then I will put on white decor lists on the walls.

Autumn will be so exciting with our company WELLcome, but also with our new company, which I can not tell you about right now. But so much will happen in the future and the blog will be updated daily in December.

xoxo, Annika

Sitter med mitt morgonkaffe i rummet som kommer att bli mitt nya kontor. Planerar färgskalan och vilka möbler jag vill ha. Jag är väldigt kvinnlig och romantisk i mig själv, så jag vill ha guld detaljer, sammet och jordnära färger. Jag har hittat en sådan snygg rosa sammet stol som jag kommer att ha till skrivbordet, kommer bli så snyggt.

Men först ska väggarna målas vita och sedan ska jag sätta på vita dekor listor på väggarna.

Hösten kommer att bli så spännande med vårt företag WELLcome men även med vårt nya företag, som jag inte kan berätta om just nu. Men så mycket kommer att hända framöver och bloggen kommer dagligen uppdateras i december.

Kram Annika

My strong talent!

I just love everything about being a business woman. And we have so many ideas and projects going on, that I really look forward to the fall. And besides all this, I’m also building up my own platform where I can delivery everything.

But the best thing about meetings, is that I have to talk and there I have my strong talent! But I also manage to listen to others, at least a few minutes … hehe

xoxo, Annika(Stockholm delivered lots of rain today – love it)

Jag bara älskar allt med att vara en affärskvinna. Och vi har så många idéer och projekt på gång att jag verkligen ser fram emot hösten. Och förutom allt detta bygger jag även upp min egna plattform där jag kan leverera allt.

Men det bästa med möten är att jag måste prata och där har jag min starka talang! Men jag hanterar också att lyssna på andra, åtminstone några minuter … hehe

Kram Annika

Sankta Klara Church!

After having gone wrong for over an hour, I became delighted when I finally found S:ta Klara church at Norrmalm in Stockholm. I have the world’s worst local sense and It’s always a miracle when I find my way home!

But, I still had time to take a cup of coffee outside the church before the meeting. And that was actually so exciting! First, two men came and searched through all the flower arrangements without finding anything. After a while, two policemen came and searched throught the same flowers without finding anything either. The thought struck me that I would look through the flower arrangements as well, but I chose to drink my coffee instead. 

I hope that was the right decision hehe

xoxo, Annika

Efter att ha gått fel i över en timme blev jag so glad när jag äntligen hittade S:ta Klara kyrka på Norrmalm i Stockholm. Jag har världens värsta lokal sinne och det är alltid ett mirakel när jag hittar hem!

Men jag hade fortfarande tid att ta en kopp kaffe utanför kyrkan före mötet. Och det var faktiskt så spännande! Först kom två män och sökte igenom alla blomsterarrangemang utan att hitta någonting. Efter ett tag kom två poliser och sökte igenom samma blommor, utan att hitta något heller. Tanken slog mig att jag också skulle titta igenom blomsterarrangemanget, men jag valde att dricka mitt kaffe istället. 

Jag hoppas det var rätt beslut hehe

Kram Annika

Small details in life!

Something I love with life are all small details that make me feel alive! Small details like drinking coffee while I walk along, Drottninggatan, to the next meeting. And with that feeling within me, combined with a nice dress, shoes and bag makes me ridiculously happy!

I will never get tired of life, because each day I can choose to do everything I love to do. And just the knowledge of it, makes me blessed happy! 

A happy child on Christmas eve fades in comparison with my inner happiness….hehe

xoxo, Annika

Något jag älskar med livet är alla små detaljer som får mig att känna mig levande! Små detaljer som att dricka kaffe medans jag promenerar längs, Drottninggatan, till nästa möte. Och med den känslan inom mig, kombinerad med en fin klänning, skor och väska gör mig löjligt lycklig! 

Jag kommer aldrig att tröttna på livet, för varje dag kan jag välja att göra allt jag älskar att göra. Och bara vetskapen om det, får mig att bli saligt lycklig!

Ett lycklig barn på julafton bleknar i jämförelse med min inre lycka….hehe

Kram Annika 

Our love is indescribable!

It was my daughter, Nathalie, who 4 years ago adopted Bebban from Linda Lucas shelter on Kreta. But over time she became my dog, so she lives with me. We are really together all day long and our love is indescribable!

Bebban doesn’t like to swim, she rather just play at the beachside with me. So if I swim away from her she becomes worried and follows me with her eyes. If the children try to take a walk with her, she refuses!

And even if it’s just a bridge between us, Bebban thinks that it’s unnecessarily far…hehe

I love her!!

xoxo, Annika

Det var min dotter, Nathalie, som 4 år sedan adopterade Bebban från Linda Lucas hundgård på Kreta. Men med tiden blev hon min hund, så hon bor hos mig. Vi är verkligen tillsammans hela dagen och vår kärlek är obeskrivlig!

Bebban gillar inte att simma, utan leker hellre på stranden med mig. Så om jag simmar ifrån henne blir hon orolig och följer mig med blicken. Om barnen försöker gå på en promenad med henne, så vägrar hon!

Och även om det bara är en bro mellan oss, tycker Bebban att det är onödigt långt…hehe

Jag älskar henne!!

Kram Annika

Café Sthlm Raw!

Are you in Stockholm, take a coffee at café Sthlm raw located at Långholmsgatan 11 in Södermalm. The staff who work there are absolutely wonderful and the café itself is so cozy. We ate a chocolate/raspberry raw cake and it was heavenly good. When we sat there, they were playing jazz in the background. So my sons, Benji and Oliver, who love jazz would have been here with me – next time!

It was so good that we also bought home three different raw cakes and green smoothies.

xoxo, Annika

Är ni i Stockholm så ta en fika på kafé, Sthlm raw, som ligger på Långholmsgatan 11 på Södermalm. Personalen som jobbar där är helt underbara och själva kaféet är så mysigt. Vi åt en choklad/hallon raw kaka och den var himmelsk god. När vi satt där och fikade så spelade de Jazz i bakgrunden. Så mina söner, Benji och Oliver, som älskar jazz skulle ha varit med här – nästa gång! 

Det var så gott att vi även köpte med oss hem tre olika raw bakelser och gröna smoothies.

Kram Annika

Life rocks!

It’s amazing how a little event of nature can create such a wonderful feeling inside. Because I really felt like a movie star when I walked on Strandvägen, Östermalm in Stockholm tonight. The light wind made a fantastic volume so my hair looked crazy sexy out!

When we then mingle around Östermalm, I was really the star of Annika’s Life … hehe

(Could add that I also felt super luxurious in my black jumpsuit – life rocks!)

xoxo, Annika

Det är fantastiskt hur en liten händelse av naturen kan skapa en sådan härlig känsla inombords. För jag kände mig verkligen som en filmstjärna när jag på kvällen promenerade på Strandvägen, Östermalm i Stockholm. Den lätta vinden skapade en fantastiskt volym så mitt hår såg galet sexigt ut!

När vi sedan minglade runt på Östermalm så var jag verkligen huvudstjärnan i Annika’s Life…hehe

(Kan tillägga att jag också kände mig super lyxig i min svarta jumpsuit – livet leker!) 

Kram Annika

Joy of life!

I really enjoy every day, whether if I have vacation or if I work. And the sun truly gives me energy and I totally love this heat! So I try to be out as much I can in this beautiful landscape that surrounds me – the joy of life!

And the joy of life make me feel so alive and present – I feel amazing! And I wish from my heart that all of you can feel the same! If you don’t – start today and just breathe in the beauty of life! 

I’m Happy happy happy!

(Felt important to write the word happy three times, so nobody could miss it..hehe)

xoxo, Annika

Jag njuter verkligen varje dag, oavsett om jag har semester eller om jag arbetar. Och solen ger mig sannerligen energi och jag älskar verkligen denna värme! Så jag försöker vara ute så mycket jag kan i detta vackra landskap som omger mig – livets glädje!

Och livets glädje får mig att känna mig så levande och närvarande – jag känner mig fantastisk! Och jag önskar från mitt hjärta att ni alla kan känna detsamma! Om du inte gör det – börja idag och bara andas in i skönheten i livet!

Jag är lycklig lycklig lycklig!

(Kändes viktigt att skriva ordet lycklig tre gånger så ingen kunde missa det…hehe)

Kram Annika

Workday in Stockholm!

Yesterday, my youngest son, Theodor, follow me to Stockholm when we deliver our racks to Smarta saker. After that we went to Junibacken, walked around in the sun, ate ice cream and just enjoyed Stockholm.

It was around 32-35 degrees and people really enjoyed the sun but everyone drank alot of water, as you should! Some lay on park sofa under the shade while others lay on the grass in the middle of the sun, so cozy to see. But, it was so hot outside that my hair became totally flat and sweaty … hehe

Love to just sit or walk around and watch people, it makes me really happy inside. Ohh what I love and enjoy life.

xoxo, Annika

Igår följde min yngste son, Theodor, med till Stockholm när vi levererade våra ställ till, Smarta saker. Därefter åkte vi till Junibacken, gick runt i solen, åt glass och njöt av Stockholm.

 

Det var omkring 32-35 grader och människor verkligen njöt av solen men alla drack vatten i mängder, som man bör! En del låg på parksoffan under skuggan medan andra låg på gräset mitt i solen, så mysigt att se. Men, det var så varmt ute att mitt hår blev totalt platt och svettigt…hehe

Älskar verkligen att bara sitta eller gå omkring och titta på människor, det gör mig verkligen lycklig inombords. Åhh vad jag älskar och njuter av livet. 

Kram Annika