Honestly speaking!

In collaboration with, Gaston Luga, I would like to tip about their incredible products. Right now, Gaston Luga is offering a limited-time Singles’ Day 11.11 deal – 25% off everything.

Or you miss the offer? You can use my discount code: ”annikalundkvist15” for 15% off instead. In addition, there is always free shipping and return!

I myself have my backpack, Clässy mini, the color black with gold details, it really fits my lifestyle! It’s customisable with an exchangable flap top that comes in three other colours: pink, burgundy or brown. You can switch them out by simply unzipping the flap.

It has good storage, top quality and in addition there is a hidden pocket for valuables! It holds everything I need and is waterproof. So I go ”anywherewithGL – and since Gaston Luga sent the Clässy mini to me, so many people praises the backpack’s minimalistic design!

Please visit: https://gastonluga.com/

xoxo Annika

I samarbete med, Gaston Luga vill jag tipsa om deras otroliga produkter. Just nu erbjuder Gaston Luga en begränsad tid för singlarnas dag 11.11 – 25% rabatt på allt.

Eller missar du erbjudandet? Kan du använda min rabattkod: ”annikalundkvist15” för 15% rabatt istället. Dessutom är det alltid gratis frakt och retur!

Jag själv har min ryggsäck, Clässy mini, färgen svart med gulddetaljer, den passar verkligen min livsstil! Den kan anpassas med en utbytbar klafftopp som finns i tre andra färger: rosa, vinröd eller brun. Du kan byta ut dem genom att helt enkelt dra i dragkedjans klaff.

Den har bra förvaring, högsta kvalitet och dessutom finns det en dold ficka för värdesaker! Det rymmer allt jag behöver och är vattentätt så jag går ”var som helst med GL – och sedan Gaston Luga skickade Clässy mini till mig, berömmer så många ryggsäckens minimalistiska design!

Besök gärna: https://gastonluga.com/

Kram Annika

I can look great, with the right inspiration!

Depending on my mood, I opinion of fashion and expressing myself through clothing will vary. When I wearing an outfit that fits so right and looks great on me, my mood makes me feel powerful and lovely. I’ve figured out what shapes and colors I like. I know how I prefer to dress, and I feel very confident and very myself in the things I wear.

I honestly love to set goals and take control over my life. Even my clothes enable me to have the lifestyle that I want. And my goal here is to craft some ideal vision that I can attainable and be creative. And I truly believe that this lead myself to the career and life of my dreams.

xoxo Annika

Beroende på mitt humör, min åsikt om mode och uttrycka mig genom kläder kommer att variera. När jag bär en outfit som passar så rätt och ser bra ut på mig, mitt humör får mig att känna mig kraftfull och härlig. Jag har kommit fram till vilka former och färger jag gillar. Jag vet hur jag föredrar att klä mig, och jag känner mig självsäker och mycket mig själv i de saker jag bär.

Jag älskar ärligt att sätta mål och ta kontroll över mitt liv. Till och med mina kläder gör det möjligt för mig att ha den livsstil jag vill ha. Och mitt mål här är att skapa en idealisk vision som jag kan uppnå och vara kreativ. Och jag tror verkligen att detta leder mig till mina drömmars karriär och liv.

Kram Annika

Clothes are just like friends, you want quality not quantity!

It is absolutely incredible how many words I have inside me regarding my wardrobe. In fact, this wardrobe challenge turns out to be something much bigger than I could even imagine. It shows me how easily I can change my thoughts immediately.

In fact, if the wardrobe gives me the pleasure and happiness of being myself. Then I can use that satisfaction feeling throughout my life. But is it really that simple to feel satisfaction?

Yes, but it is not really about the wardrobe, it can be anything that gives me good feelings. And when I feel truly happiness that feelings envelops and protects me. It lift me up and make me feel energized. It is a feeling that is so heavenly amazing, that I promise you, that I will never ever let go of that feeling in my within!

xoxo Annika

Det är helt otroligt hur många ord jag har inuti mig om min garderob. I själva verket visar det sig att denna garderobutmaning är något mycket större än jag ens kunde föreställa mig. Det visar mig hur lätt jag kan ändra mina tankar omedelbart.

I själva verket, om garderoben ger mig nöjen och lyckan att vara mig själv. Då kan jag använda den tillfredsställelse känslan under hela mitt liv. Men är det verkligen så enkelt att känna tillfredsställelse?

Ja, men det handlar egentligen inte om garderoben, det kan vara allt som ger mig goda känslor. Och när jag känner verkligen lycka, omslutas och skyddar känslorna mig. Det lyfter mig och får mig att känna mig energifylld. Det är en känsla som är så himmelsk fantastisk, att jag lovar dig, att jag aldrig någonsin kommer att släppa taget om den känslan inom mig!

Kram Annika

The art of elegance!

When I step in to my walk in closet everything make sense. The feeling is simplicity, elegance and beauty. The whole rhythm, the energy and the feeling encourages me to truly live.

I want to throw dinner parties, drinking wine with elegance, listen and laughing with my guests while, Michael Bublé, singing in the background. All this kind of feelings touch my whole soul and I feel incredible.

I truly love and value the simplicity, the curiosity and the immense joy of life. In fact, I love that I can choose to embrace my feeling that my wardrobe gives me and use it daily. That in itself is fantastic.

And even elegant women ”like me” get pissed off. But if something bothering me, I just keep cool and come out on top. Because I choose to focus on this gorgeous feelings…hehe

Today, I reach out eagerly without fear for new and richer experience with my clothes!

xoxo Annika

När jag går in i min garderob är allt vettigt. Känslan är enkelhet, elegans och skönhet. Hela rytmen, energin och känslan uppmuntrar mig att verkligen leva.

Jag vill bjuda på middagsfester, dricka vin med elegans, lyssna och skratta med mina gäster medan, Michael Bublé, sjunger i bakgrunden. All denna typ av känslor berör hela min själ och jag känner mig otrolig.

Jag älskar verkligen enkelheten, nyfikenheten och den enorma glädjen i livet. I själva verket, älskar jag att jag kan välja att omfamna min känsla som min garderob ger mig och använda den dagligen. Det i sig är fantastiskt

Och även eleganta kvinnor ”som jag” blir förbannade. Men om något stör mig så håller jag mig sval och kommer tillbaka till topp känslan. Eftersom jag väljer att fokusera på dessa underbara känslor…hehe

Idag, når jag ivrigt utan rädsla för ny och rikare upplevelse med mina kläder!

Kram Annika

A price tag doesn’t define you, style does!

I woke up this morning with a giggly feeling inside me. Thinking of people putting together cool outfits every day so easily. For me? Not so much. But with my challenge, in the end, I think I’ve learned a lot more about styling. The key is to make everything as visual as possible and just breath.

What if I can be a chic style blogger looking like I just stepped out of a fashion show? I can already see it coming, I even have a melody in my head – this fashion thing definitely open doors for me.

Tra la la la la there’s a stylish girl Tra la la la la walking down the street Tra la la la la look like the fashion queen Tral la la la la she’s got style, she’s got grace, she’s a winner Tra la la la la

Oh no, in the end, the melody was changed in my head to ”She is a lady” with Tom Jones. For a moment, I really thought this fashion thing made me a good stylish songwriter, the lyrics just popped out of nowhere in my head. Oh well, maybe I can become a blog fashion girl, it’s not too bad either, when I think about it..hehe

xoxo Annika

Jag vaknade i morse med en fnissig känsla inuti mig. Tänker på människor som sätter ihop coola kläder varje dag så lätt. För mig? Inte så lätt. Men med min utmaning, tror jag i slutändan att jag har lärt mig mycket mer om styling. Nyckeln är att göra allt så visuellt som möjligt och bara andas.

Tänk om jag kan vara en chic stil bloggare som ser ut som om jag just gick ut från en modeshow? Jag kan redan se det komma, jag har till och med en melodi i huvudet – den här modesaken öppnar definitivt dörrar för mig.

Tra la la la la det finns en stylish tjej Tra la la la la går ner på gatan Tra la la la la ser ut som modedrottningen Tral la la la la hon har stil, hon har nåd, hon är en vinnare Tra la la la la

Åh nej, på slutet så svängde melodin till ”She is a lady” med Tom Jones. För ett ögonblick, trodde jag verkligen att den här modesaken gjorde att jag blev en stylish låtskrivare, lyriken dök upp från ingenstans i mitt huvud. Nåja, kanske kan jag bli en blogg mode flicka, det är inte så illa heller, när jag tänker på det..hehe

Kram Annika

To wear everything in my wardrobe!

What about all those clothes in my wardrobe space? Most of what I have, I’ve had for years and I’m emotionally attached to so much of what I own. But do I really wear everything? So, that is my challenge my friends. Every day I will wear something from my wardrobe and in the end what I didn’t use I giv away.

l hope to learn a lot during my closet challenge. For example how to make any clothes work for any occasion. How to finding different ways of styling pieces from my wardrobe.

I love challenges and cleansing in my home, my body and mind just to become an even better version of me.

It feel so exciting – a really cozy good sense of feeling – the best feeling I can have!

xoxo Annika

Vad sägs om alla dessa kläder i mitt garderobsutrymme? Det mesta av det jag har har jag haft i flera år och jag är känslomässigt knuten till så mycket av det jag äger. Men bär jag verkligen allt? Så det är min utmaning mina vänner. Varje dag kommer jag att ha på mig något i garderoben och i slutändan ger jag bort vad jag inte använde.

Jag hoppas kunna lära mig mycket under min garderobs-utmaning. Till exempel hur jag får kläder att fungera för varje tillfälle. Hur man hittar olika sätt att styla stycken från min garderob.

Jag älskar utmaningar och rengöring i mitt hem, i min kropp och själ, bara för att bli en ännu bättre version av mig.

Det känns så spännande – en riktigt mysig god känsla – den bästa känslan jag kan ha!

Kram Annika

Aimer la vie!

 This is what life should be, a wonderful journey of living and loving each moment. But how do you create such a life? First, you have to stop caring about what others think about you and just love yourself unconditionally. And maybe you have a feeling of not belonging, it can be particularly difficult at friends and family meetings, when we yearn to feel acceptance and belonging. We may wish for it because we used to have it or still long for what we never had. But not feeling that you belong may even be a good thing!

To be who you are and feel the happiness of being you. The pride you feel about yourself. Having the balance of giving and taking, not just giving and in the end, you get nothing back. To feel gratitude for who you are and what you have around you. Then first your life really can begin!

And the most important, don’t forget that your thinking generates emotions. Emotions generate actions. Think and live positive.

xoxo, Annika

  Detta är vad livet bör vara, en underbar resa att leva och älska varje ögonblick. Men hur skapar du ett sådant liv? Först måste du sluta bry dig om vad andra tycker om dig och bara älska dig själv villkorslöst. Och kanske har du en känsla av att inte tillhöra, det kan vara särskilt svårt vid vänner och familjesammanträden, när vi längtar efter att känna en acceptans och tillhörighet. Vi kanske önskar det eftersom vi brukade ha det eller fortfarande längtar efter det vi aldrig hade. Men att inte känna att du tillhör kan till och med vara bra!

Att vara den du är och känna lyckan att vara du. Stoltheten du känner för dig själv. Att ha balansen mellan att ge och ta, inte bara ge och i slutändan får du ingenting tillbaka. Att känna tacksamhet för vem du är och vad du har runt dig. Då först kan ditt liv verkligen börja!

Och det viktigaste, glöm inte att ditt tänkande skapar känslor. Känslor genererar åtgärder. Tänk och lev positivt.

Kram Annika

The sounding wireless headphones!

My headphones from Sudio, Sudio Tolv, are so smooth. They sit well in the ears, have great sound and I have to say that they are fantastic looking. Love how little space the headphones take, they fit in the jack pocket or bag. I love the white with the rosé color but also available in other colors. You will find them here: https://www.sudio.com/se/

True Wireless Tolv, apart from an incredible sound, has 7 hours of play time per charge with a further 4 charges in the new case which gives you a total of 35 hours. Latest Bluetooth 5.0 for a great connection to your device and easy automatic pairing. Microphone in both handsets and a range of 15 meters.

If you are passionate about buying yourself a gift or why not buy a good looking and stylish accessory for someone special. Don’t forget to use my code ”Annikalundkvist” at checkout and you will receive 15% on the entire sudio range.

xoxo, Annika

Collaboration: Sudio – designing sound

Mina hörlurar från Sudio, Sudio Tolv, är så smidiga. De sitter bra i öronen, har grymt ljud och jag måste säga att de är fantastiskt snygga. Älskar hur liten plats hörlurarna tar, de ryms i jack fickan eller i väskan. Jag älskar de vita med rosé färgen men den finns även i andra färger. Du hittar dom här: https://www.sudio.com/se/

True Wirless Tolv, har bortsett från ett otroligt ljud, 7 timmar speltid per laddning med ytterligare 4 laddningar i det nya etuiet som ger dig totalt 35 timmar. Senaste Bluetooth 5.0 för en grym anslutning till din enhet och smidig automatisk parning. Mikrofon i båda lurar och en räckvidd på 15 meter.

Om ni är sugen på köpa er själv en present eller varför inte köpa en snygg och stilren accessoar till någon speciell. Glöm inte då att använda min kod ”Annikalundkvist” i kassan så får du 15% på hela sudios sortiment.

Kram Annika

Living the wireless life!

Sometimes, the best accessories are the ones you can listen to. Enjoying my earphones from a Swedish brand Sudio, the model Tolv. They are very convenient and stylish, with a great sound. 

Check out their website and see their selection: https://www.sudio.com/se/

Right now you will get a beautiful gift box with every purchase. So enjoy a 15% discount by using my code ”Annikalundkvist” on the entire, Sudio range.

xoxo, Annika

Collaboration: Sudio – designing sound

Ibland, är det bästa accessoarer dem du kan lyssna på. Njuter av mina hörlurar från ett svenskt märke Sudio, modellen Tolv. De är väldigt bekväma och eleganta med ett fantastiskt ljud.

Kolla in deras webbplats och se deras urval: https://www.sudio.com/se/

Just nu får du en vacker presentask med varje köp. Så njut av 15% rabatt genom att använda min kod ”Annikalundkvist” på hela Sudio-sortimentet.

Kram Annika